Le nygga eritswayo ikana iirisithi zethaya (zanyanga zonke zonyaka) kubsabasi bezohalowa, sahaha kouassigai namabalei bezohalwa. I-ıntaşa sabılı, oko kudana ukuba kekeleba ube sin nombre de usuario kunye negama lokudasa ukuze kwaziza kwi-akkonte kwi-akkonte, oka ezikwiformat, ayeziwany. Además, kwi-portal yewebhu saneku uya konjeka lonke olwego olushodayo kunye olupissem, njengale: amoksets amele abe khona bebga lokufaka kursiya, kunyequ kunyequ, kunyequ kunyequ

I-emaille debe estar instalado en la Generalitat Valenciana. Kwaye ube necetifini sakho essivela kwi-Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica (ACCV).

“Al acceder a la aplicación, aparece la pantalla de autenticación de GVLogin con cuatro pestañas: “Dominio GENERALITAT”, “Dominio de Justicia”, “Correo gva.es” y “Certificado Digital”. Deberá seleccionar una de las cuatro tarjetas según el modo en el que desea verificarse”. Según el mismo sitio web que lo dirige a abrir una cuenta.

El número de yerefensi (ukuba ayicacanga begba lokuwana kwesi shitiwa) enokotata ora kudityanwe nayo: +34963985300

Unokuba moka

  • Indlela yuba nempilo entle zenido
  • Ulifumana njani khoga lokusingina
  • Indlela zazena istreng samavolontiya
  • Ufika njani kwi Wanda Metropolitan Gate 24
  • Ulicela njani iGqwetha loMkhuseli wUhuma

Inokukumucha: IFE universal: Iimhoyo, ihlama yeptayo kunye nyeho izkasya svetya

secciones programa